Velká fontanela

Definice

Čtyřcípá vazivová blána v místě styku metopického, sagitálního a koronárního švu.

Orientační body

Velikost velké fontanely je dána jejím podélným (podél sagitálního) a příčným průměrem (podél koronárního švu).

Velikost velké fontanely

Podélný průměr velké fontanely je u většiny jedinců větší než příčný. Jako 50. percentil šířky velké fontanely donošených novorozenců se pro evropskou populaci uvádí 20 mm, u nedonošených je hodnota tohoto parametru v průměru vyšší. Postnatálně, s růstem mozku a mozkovny, dochází nejdříve k mírnému zvětšování velké fontanely, po třetím měsíci se začíná fontanela zmenšovat.

Čas uzávěru velké fontanely

Čas uzávěru velké fontanely se uvádí od 4 měsíců (3% dětí) do 21 měsíců (96% dětí). Medián pro čas uzavření velké fontanely je 14 měsíců. V jednom roce života má uzavřenou fontanelu cca 40 % dětí a ve dvou letech cca 95 %. Jedno procento zdravých dětí má velkou fontanelu zaniklou již ve třech měsících. Čas zániku ani velikost velké fontanely se podle většiny studií u chlapců a dívek neliší. (Zpracováno podle výsledků studií nám blízkých populací Německa a Švýcarska.)

Klinické aspekty velikosti a zániku velké fontanely.

Velikost velké fontanely ani čas jejího zániku nesouvisí s celkovou velikostí mozkovny ani se stavem růstu, resp. kostním věkem dítěte.

Hodnocení stavu velké fontanely (velikost, zanikání, napětí etc.) je obligátní součástí rutinního vyšetření novorozence a kojence. Hodnocení stavu velké fontanely je spolu s měřením frontookcipitálního obvodu "indexem kraniálního vývoje" od narození do cca druhého roku života dítěte. (/i V éře ultrasonografie se velká fontanela v období před jejím uzavřením stala navíc tzv. "oknem do mozku". )

Podprůměrná velikost fontanely major se vyskytuje u abnormit rozvoje mozku, u některých kraniosynostóz či hyperthyreózy. Naopak její nadprůměrná velikost, resp. její pozdější zánik, bývá doprovodným znakem některých skeletálních anomálií (př. achondroplázie, kleidokraniální dysostóza, osteogenesis imperfecta), dále u hypothyreózy, intrauterinní malnutrice, u cyanotických kardiopathií a u některých chromosomálních anomálií.

Všeobecně lze říci, že časný zánik velké fontanely (před šestým měsícem života)/n nelze a priori slučovat s kraniální suturální patologií (kraniosynostózou). Dle našich dlouholetých zkušeností doporučujeme u zdravých donošených dětí s negativní perinatální anamnézou hodnotit časný zánik velké fontanely při normálním velikostním a tvarovém rozvoji mozkovny jako variantu normy Časný zánik velké fontanely však považujeme za indikaci k pečlivému monitorování tvaru a velikosti mozkovny do cca dvou let věku dítěte.

Literatura

Brandt, I., Hodes, D.T., Reimnitz, P.: Anterior fontanelle, window to the brain - size and timing of closure. Klin. Padietr. 1984, 1986, 330-336

Largo, L.H., Duc, G.: Anterior Fontanel: Size and Closure in Term and Preterm Infants. Pediatrics, 78, 1986.

Krásničanová, H.: Velikost a tvar hlavy dítěte v normě i v patologii. Habilitační práce, PřFUK, 2.LFUK, Praha 1998.

Hall, J.G., Froster-Iskenius Ursula, Alanson, J: Handbook of normal physical measurements. Oxford Medical Publications.


[ na obsah ]