Menarché

Význačným ukazatelem stupně sexuálního zrání u ženského pohlaví je menarché - první menstruace. Variabilita věku menarché ve světovém měřítku je relativně vysoká, závisí na geografických (sever-jih), klimatických (chladno-teplo) či etnických a sociálně ekonomických aspektech ( př.: těsná souvislost výše národního důchodu a věku menarché ). V socioekonomicky stabilních podmínkách se věk menarché ustaluje a většina evropských zemí dnes uvádí jako průměrný věk 13 let. Variabilita uváděná pro věk menarché u současných Evropanek je 10 až 16.5 roku.

Tzv. střední věk menarché českých dívek podle poslední národní antropologické studie (1991) je 13 let (= 50% dívek uvedlo první menstruaci před 13. rokem, 50% po 13. roce.

Menarché je velmi silně vázána na kostní věk, [ * ] věk menarché podle kostního věku je pouhých 12.5 - 13.5 let. To znamená, že např. zcela zdravá dívka s první menstruací v 16 letech má biologický věk nejvýše 13.5 roku ("konstituční opoždění"), dívka s menarché v 11 letech je biologicky jistě nejméně 12.5-letá ("konstituční urychlení") -viz "Vzorce růstu" [ * ]

Menarché se objevuje v pořadí sexuálního vývoje asi dva až dva a půl roku po prvním rozvoji prsů (M2). Při menarché jsou již prsy dobře vyvinuté - ve stupni M4 - pubické ochlupení je rovněž pokročilé - PH4 (viz "Vývoj prsní žlázy" [ * ] a "Vývoj pubického ochlupení" [ * ] ). Doba mezi stadiem prsního poupěte (M2) a věkem menarché je mírou pro trvání fyzické puberty. Menarché nastává do jednoho roku po vrcholu růstového výšvihu, tedy již v období růstové decelerace. Dívka v čase menarché má již jen malý zbytkový růstový potenciál a její tělesná výška má již cca 95 % konečné hodnoty.

Rozhodující pro menarché je tělesné složení: první menstruaci limituje tzv. kritické množství tělesného tuku, resp. perimenarcheální tělesná hmotnost (empiricky je známá časnější menarché dívek s nadváhou a dívek obézních a pozdější menarché dívek hubených). Perimenarcheální hmotnost (u dívky se skórem M4,PH4 podle Tannera a s kostním věkem minimálně 12.5 roku) v současnosti odpovídá cca 25. percentilu hmotnosti k výšce (viz "Hmotnost k výšce do 13.5 roku" [ * ] ). U postmenarcheálních dívek dochází ke ztrátě menstruace (sekundární amenorea) při snížení tělesné hmotnosti pod 10. percentil hmotnosti k výšce - viz "Hmotnost k výšce nad 13.5 roku.

Poznámky

Hormonální substituci, indikovanou někdy gynekology u dívek s primární amenoreou, lze označit za nevhodnou u dívek nediagnostikovaných jako prosté "konstituční opoždění" (viz "Vzorce růstu" [ * ] ). Zcela jednoduchá analýza růstového tempa a stupně sexuální maturace podle Tannera spolu se stanovením faktického biologického věku podle RTG ruky (viz "Kostní věk" [ * ] ) jsou zde doporučeným a přínosným diagnostickým pediatrickým postupem.

Literatura

Krásničanová, H.: Růstová diagnóza - auxologické minimum moderního pediatra. Československá pediatrie 53, 6, 1998, 319-322.

Lebl, J., Krásničanová, H.: Růst dětí a jeho poruchy, Galen, Praha, 1996.

Lesný, P., Krásničanová, H.: "Růst 2"- program pro sledování růstu dětí. Novo Nordisk a Maxdorf, Praha 1998.

Marshall, W.A. et al., Arch. Dis. Child., 44, 1969, s.291.

Lhotská, L., a kol.: V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže (České země). Zpracování dotazníku pro rodiče. SZÚ Praha, 1995.


[ na obsah ]